19:25 +07 Thứ năm, 29/06/2017

1 » Tin tức chung » Thông báo

Trường THCS Trưng Vương thông báo Quyết định phê duyệt danh sách học sinh đạt giải Cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet quận Hoàn Kiếm

Thứ tư - 15/02/2017 21:59
Trường THCS Trưng Vuơng thông báo tới các thầy, cô giáo, CMHS quyết định Phê duyệt danh sách học sinh đạt giải Cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet quận Hoàn Kiếm.

UBND QUẬN HOÀN KIẾM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     

  Số: 07/QĐ-PGDĐT                                                         

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàn Kiếm, ngày 08  tháng 02  năm 2017

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh sách học sinh đạt giải

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet quận Hoàn Kiếm

Năm học 2016-2017

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀN KIẾM

     Căn cứ Thông t­ư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ H­ướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­­ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

     Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Hướng dẫn số 160/HD-PGDĐT ngày 11/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

     Xét kết quả thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp quận của học sinh cấp Tiểu học và THCS quận Hoàn Kiếm,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Cấp giấy chứng nhận cho 165 học sinh đạt giải Cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet cấp Tiểu học và THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2016-2017, gồm 10 giải Nhất, 19 giải Nhì, 58 giải Ba và 78 giải Khuyến khích.

(Có danh sách kèm theo)

/uploads/news/2017_02/qd-cap-giay-chung-nhan-cho-hs-dat-giai-cuoc-thi-tanh-qua-mang-cap-quan.doc

     Điều 2. Các Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS thuộc quận và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                     TRƯỞNG PHÒNG

- Như Điều 2;

- Lưu VT.                                                                              (đã ký)

                                                              

 

                                                                             Dương Thị Thanh Huyền

Nguồn tin: TVnews

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn