08:57 +07 Thứ bảy, 24/06/2017

1 » Tin tức chung » Thông báo » Giáo viên

Trường THCS Trưng Vương thông báo Kế hoạch tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

Thứ năm - 30/10/2014 16:59

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

          Căn cứ hướng dẫn 4188/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2014-2015 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI:

     - Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

     - Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

     - Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học thành phố Hà Nội và trên toàn quốc.

          II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

     Giáo viên  THCS, THPT, bổ túc THCS và THPT

         III. SẢN PHẨM DỰ THI:

         Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30 MB) bao gồm:

     - Tiến trình dạy học theo chủ đề đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của HS theo phương pháp , kĩ thuật DH tích cực;

     - Thiết bị DH và học liệu hỗ trợ hoạt động học cảu HS theo tiến trình DH đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ , sách , báo , tài liệu khoa học...;

     - Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành (các đoạn video clip minh họa hoạt động DH điển hình, sản phẩm của các hoạt động và KQ thực hiện các nhiệm vụ học tập của HS).

          IV. HỒ SƠ DỰ THI:

     Hồ sơ dự thi bao gồm:

     - Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi (Phụ lục I);

     - Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục II);

     - Hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30MB).

     (trang bìa theo mẫu phụ lục III)

          V. TỔ CHỨC CUỘC THI:

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; các cụm trường THPT phát động cuộc thi tới các cơ sở giáo dục trung học của quận/ huyện/ cụm trường. Các trường THCS, THPT phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường.

     - Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về sở GDĐT; mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo và các cụm trường THPT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 20 hồ sơ dự thi đăng ký vào trang web dangky.hanoiedu.vn đồng thời gửi hồ sơ về phòng Giáo dục trung học - SGD&ĐT HN kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở chậm nhất vào ngày 09/01/2015.

     - Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2015.

          VI. TIÊU CHÍ CHẤM THI:

     - Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.  

     - Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.

     - Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

     - Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.

     - Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề….

     - Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.

     - Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở GD&ĐT (qua phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn giải quyết./.

     Đường link về kế hoạch: /uploads/news/2014_10/ke-hoach-thi-day-hoc-tich-hop-danh-cho-giao-vien.doc

 

 

 Nơi nhận:

- Các trường THPT, các Phòng               GD&ĐT ( để thực hiện)

- Giám Đốc (để báo cáo);

- Lưu: VT, GDTrH.

                                   KT. GIÁM ĐỐC

                                 PHÓ GIÁM ĐỐC

                                        ( Đã ký)       

 

 

 

                                  Lê Ngọc Quang

 

Phụ lục I

Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi

 

          - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

          - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

          - Trường .........................................................................................

          - Địa chỉ:.........................................................................................

                   Điện thoại:...........................; Email:....................................

          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):

          1. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................                Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

          2. Họ và tên.....................................................................................

                   Ngày sinh...................................       Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

Nguồn tin: TVnews

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn