13:58 +07 Thứ ba, 27/06/2017

1 » Tin tức chung » Văn bản

Công văn chỉ đạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thứ bảy - 25/10/2014 00:02

UỶ BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 5811/SGD&ĐT-HSSV

V/v thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

                

          Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

 

- Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.

                   Thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 2653/VP-VX ngày 13/5/2014 của UBND Thành phố về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

          Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trong toàn Thành phố nghiêm túc triển khai nội dung Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT (đính kèm công văn) tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và báo cáo kết quả thực hiện về Sở qua phòng Công tác HSSV số 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm. Địa chỉ email: hssv@hanoiedu.vn trước ngày 01/6 hàng năm để tổng hợp báo cáo Bộ GD&ĐT./.

          Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT:

 /uploads/news/2014_10/cong-van-thuc-hien-chi-thi-1537-cua-bo-gddt.doc

 Nơi nhận:

- Như đề gửi;

- Bộ GD&ĐT; (để b/c)

- UBNDTP; (để b/c)         

- Giám đốc Sở; (để b/c)                                   

- Lưu: VT, HSSV.                                   

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Hiệp Thống

Nguồn tin: TVnews

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn